Ο εικονικός (virtual) ενεργειακός συμψηφισμός αποτελεί μια ειδική εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (όπως αυτός περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα της σελίδας μας) με τη διαφορά ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι εγκαταστάσεις κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού δύναται να βρίσκονται σε διαφορετικoύς χώρους (περιοχές) ή αν βρίσκονται στον ίδιο ή σε όμορους χώρους δύναται να τροφοδοτούνται από διαφορετικές ηλεκτρικές παροχές (κατ' επέκταση διαφορετικοί μετρητές).

Σε κάθε περίπτωση ο φωτοβολταϊκός (Φ/Β) σταθμός πρέπει να εγκαθίσταται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται. Επίσης τόσο η παροχή του φωτοβολταϊκού σταθμού όσο και οι αντίστοιχες συμψηφιζόμενες παροχές κατανάλωσης θα πρέπει να είναι επ’ ονόματι του ιδίου φυσικού ή νομικού προσώπου και να εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από τον ίδιο προμηθευτή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών ή νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα η δυνατότητα εφαρμογής εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού δίνεται σε αυτοπαραγωγούς που είναι αγρότες  ή νομικά πρόσωπα δημοσίου/ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας (σχολικά συγκροτήματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.).

Η εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού μπορεί να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα (π.χ. έλλειψη χώρου για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού στο κτίριο/οικόπεδο όπου βρίσκεται η εγκατάσταση κατανάλωσης) και να συμβάλλει στη μείωση του κόστους εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για παράδειγμα ένα συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες είναι ότι τα χωράφια τους δεν είναι συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, αλλά είναι διάσπαρτα. Με τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν έναν φωτοβολταϊκό σταθμό σε ένα μόνο χωράφι και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια να συμψηφίζεται με την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν για την άντληση του νερού (γεώτρηση) σε όλα τα χωράφια τους και όχι μόνο σε εκείνο που είναι εγκατεστημένος ο φωτοβολταϊκός σταθμός. Πρακτικά, αλλού είναι η παραγωγή της ενέργειας και αλλού η κατανάλωσή της.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εφαρμογής του virtual net metering από κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω της ανάλογης νομοθετικής ρύθμισης, είναι αίτημα όλων των παραγωγικών φορέων.