Ο ενεργειακός συμψηφισμός (γνωστός με τον όρο net-metering) πρόκειται για συμψηφισμό παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει το σύνολο ή σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε μέσω σχετικής Υπουργικής απόφασης και αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σταθμό ενέργειας με την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού. O φωτοβολταϊκός σταθμός εγκαθίσταται στον ίδιο ή σε όμορο χώρο (με την εγκατάσταση κατανάλωσης) και συνδέεται στο Δίκτυο μέσω της ίδιας παροχής.

Τονίζεται ότι με ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού ο καταναλωτής αποκτά ενεργειακή ανεξαρτησία, καθώς παράγει ο ίδιος την ενέργεια που χρειάζεται η επιχείρηση ή το νοικοκυριό του. Δεν επηρεάζεται από πιθανές αυξήσεις ή ρήτρες αναπροσαρμογής τιμών στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, που ενδέχεται να εφαρμοστούν μελλοντικά. Ο ίδιος ο καταναλωτής γίνεται ουσιαστικά ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας της επιχείρησης ή του νοικοκυριού του.

Επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τον ενεργειακό συμψηφισμό, να απαντήσουμε στις απορίες σας και να εκπονήσουμε μια προμελέτη, χωρίς καμία δέσμευση από μέρους σας.

Στην ακόλουθη εικόνα φαίνονται τα βασικά στοιχεία μιας εγκατάστασης net-metering και περιγράφεται με απλό τρόπο πως λειτουργεί ο ενεργειακός συμψηφισμός:

 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρθηκε προηγουμένως, ισχύει:

Ενεργειακός συμψηφισμός = συμψηφισμός της καταναλωθείσας ενέργειας (Κ) στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού με την παραχθείσα ενέργεια (Π) από το φωτοβολταϊκό σταθμό  

 

Συμψηφιζόμενη ενέργεια = Κ-Π
 

Από την εικόνα είναι φανερό ότι Κ = Α+Π-Ε και αντικαθιστώντας στον προηγούμενο τύπο έχουμε:

Συμψηφιζόμενη ενέργεια = Κ-Π = (Α+Π-Ε)-Π = Α-Ε  

 

Συμψηφιζόμενη ενέργεια = Α-Ε