Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα διακρίνονται γενικά σε  Μη Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα και Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα: 

  • Τα Μη Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα παράγουν συνεχές ρεύμα, το οποίο μέσω κατάλληλης διάταξης (inverter) μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (ή σε συνεχές ρεύμα διαφορετικής τάσης), προς κατανάλωση από ηλεκτρικές συσκευές. Τα Μη Διασυνδεδεμένα Φ/Β   συστήματα διαθέτουν συνήθως συσσωρευτές (μπαταρίες). Αυτοί φορτίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέσω του συνεχούς ρεύματος που παράγουν τα Φ/Β στοιχεία, προκειμένου να τροφοδοτήσουν τη νύχτα (που δεν λειτουργούν τα  Φ/Β στοιχεία) τις ηλεκτρικές συσκευές.
  • Tα Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα διαφέρουν από τα Μη Διασυνδεδεμένα στο ότι δεν διαθέτουν συσσωρευτές (συνήθως) και όλη η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ, προς πώληση. 

Τα Διασυνδεμένα Φ/Β συστήματα είναι αυτά που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των επενδυτών. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται κυρίως από τα εξής στοιχεία:

α. Φωτοβολταϊκά πλαίσια (PV modules)

β. Αντιστροφείς δικτύου (Grid inverters) 

Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια μετατρέπουν το ηλιακό φως σε ηλεκτρική ενέργεια (συνεχές ρεύμα), μέσω των Φ/Β στοιχείων (ηλιακές κυψέλες) που διαθέτουν. Το συνεχές ρεύμα διοχετεύεται στον αντιστροφέα (ή στους αντιστροφείς) δικτύου.

Οι Αντιστροφείς δικτύου μετατρέπουν ουσιαστικά το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο, το οποίο διοχετεύεται μέσω μετρητή (παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας) στο δίκτυο της ΔΕΗ.

Στην κάτωθι εικόνα απεικονίζεται με απλό τρόπο η εγκατάσταση ενός Διασυνδεμένου Φ/Β συστήματος, τοποθετημένου σε στέγη.

 

Μια τυπική, ολοκληρωμένη εγκατάσταση περιλαμβάνει: 

- Φωτοβολταϊκά πλαίσια

- Αντιστροφείς δικτύου

- Βάσεις στήριξης των πλαισίων

- Πίνακες συνεχούς ρεύματος (DC)

- Πίνακα εναλλασσόμενου ρεύματος (ΑC)

- Καλώδια (AC & DC)

- Μετρητικές διατάξεις

Αντικεραυνική προστασία

Σύστημα παρακολούθησης

 

επιπλέον, σε εγκαταστάσεις επί οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, εγκαθίστανται: 

 

Οικίσκος ή πίλαρ 
Περίφραξη 
- Περιμετρικός φωτισμός